Przedszkole Miejskie nr 31 im. Kubusia Puchatka w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.p31-gorzow.pl/

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2007r. 

Data ostatniej dużej aktualizacji: styczeń 2020r. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 

Oświadczenie sporządzono dnia: kwiecień 2020r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 

osobą do kontaktu: Martyna Cielasińska 

adres e-mail p31@edu.gorzow.pl 

numer telefonu 95  735 61 46

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Procedura składania wniosków i skarg:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna:

Przedszkole Miejskie nr 31 im. Kubusia Puchatka  ul. Chmielna 7, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Wejście na teren przedszkola możliwe jest przez  furtkę zewnętrzną. Do budynku prowadzą 1 ogólnodostępne  wejścia dla dzieci i rodziców. Wszystkie drzwi są zabezpieczone zamkiem oraz wyposażone w dzwonek. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku dopuszcza się wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Aplikacje mobilne:

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych. 

 

Skip to content